Privacy verklaring

Bescherming persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Hieronder leggen wij uit welke rechten u onder deze nieuwe regels heeft en hoe wij hiermee omgaan.

 

Stichting SIDDHA YOGA NEDERLAND hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt.

 

Stichting SIDDHA YOGA NEDERLAND houdt zich in alle gevallen aan wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent o.a. dat wij:

  •      Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
  •      Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  •      Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  •      Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  •      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  •      Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen heeft kan dit via mt@siddhayoga.nl. Uw vragen kunt u ook via de website www.siddhayoga.nl stellen.

  

Welke gegevens verzamelen wij

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of gegevens die wij aan u kunnen koppelen. Deze gegevens zijn nodig om met u te kunnen communiceren over de activiteiten die wij aanbieden. Het gaat om de volgende gegevens:

  •      Naam, adres en woonplaats
  •      Telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken
  •      E-mailadres
  •      Eventuele dieetwensen

De Stichting verzamelt geen persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijkt.

 

Bij de beoefening van dakshina worden naam en adresgegevens aan de SYDA Foundation verstrekt. Zij worden daarmee in staat gesteld een acknowledgement letter te sturen.

De SYDA Foundation heeft in overeenstemming met de Europese privacy richtlijn GDPR (in Nederland AVG genoemd) het privacy beleid aangepast. Deze kan worden nagelezen via de volgende link: www.siddhayoga.org/privacy.

 

Hoe communiceren wij met u

Meestal zullen wij per e-mail met u communiceren via het e-mailadres dat u bij de aanmelding aan ons doorgeeft. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via het contactformulier op onze website als u vragen heeft, een wijziging wilt doorgeven of een verzoek wilt indienen. U ontvangt dan binnen enkele dagen een reactie van ons.

 

Hoe kunt u zich afmelden

De eenvoudigste manier om u af te melden is via de e-mail, via de link in de nieuwsbrief waar u zich kunt uitschrijven, het contactformulier of via een van de telefoonnummers die op onze site vermeld staan.

 

Wij zullen uw afmelding zo spoedig mogelijk verwerken, maar in ieder geval binnen 10 dagen.

 

Geheimhoudingsplicht

Elk bestuurslid/MT-lid is verplicht tot geheimhouding van alles wat hem/haar ter ore is gekomen over een deelnemer aan een activiteit.

Zij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en zullen deze niet ter beschikking stellen aan derden, behalve voor het verzorgen van de financiële administratie.

 

Wanneer Stichting SIDDHA YOGA NEDERLAND gegevens buiten de Stichting laat verwerken dan worden hierover afspraken gemaakt die aan de huidige wet- en regelgeving voldoen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden.

 

Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

 

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met het bestuur van Stichting SIDDHA YOGA NEDERLAND.

 

U behoudt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/